Dzisiaj mamy: Poniedziałek 20.09.2021

Regulamin przyznania wyróżnień, certyfikatów i statuetek Gmina Przyjazna Seniorom

 

 1. I.Ustalenia wstępne
 2. 1.Idea przyznawania certyfikatu i statuetki dla Gmin Przyjaznych Seniorom zrodziła się z chęci promowania gmin, które w sposób znaczący i trwały wpływają na poprawę jakości życia swoich starszych mieszkańców. Idea przyznawania wyróżnień powstała natomiast z chęci promowania konkretnych, często pojedynczych działań gmin, działań, które również w sposób znaczący i trwały wpływają na poprawę jakości życia seniorów.
 3. 2.Wyróżnienie, certyfikat i statuetka dla Gmin Przyjaznych Seniorom mają na celu:

- propagowanie zachowań i działań sprzyjających starszym mieszkańcom gmin,

- promowanie najlepszych praktyk samorządów nakierowanych na poprawę jakości życia osób starszych,

- mobilizowanie władz gmin do tworzenia uwarunkowań przyjaznych seniorom.

 1. 3.Wyróżnienie ma formę dyplomu, na którym znajduje się informacja: komu i za co przyznaje się wyróżnienie, data nadania.
 2. 4.Certyfikat ma formę dyplomu, na którym znajduje się informacja: komu przyznaje się certyfikat, jego numer oraz data nadania i data ważności.
 3. 5.Na statuetce znajduje się informacja: komu przyznaje się statuetkę, jej numer oraz rok nadania.
 4. 6.Wyróżnienia, certyfikaty i statuetki wręczane są co roku w czasie Kongresu Obywatel Senior w Parku Śląskim (WPKiW) w Chorzowie.
 5. 7.Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć jest przede wszystkim satysfakcja adresatów działań, utrzymanie poziomu świadczonych usług i działań, ciągła poprawa podejmowanych inicjatyw oraz – w przypadku nadania certyfikatu i statuetki – rozszerzenie katalogu działań.

 

 1. II.Tryb przyznawania wyróżnienia, certyfikatu i statuetki

 

 1. 1.Certyfikat w pierwszym roku przyznawania, czyli 2014, otrzymają Gminy, które spełniły przynajmniej trzy wytyczne z listy WHO dla Miast Przyjaznych Seniorom, znacznie poprawiające jakość życia swoich starszych mieszkańców. Certyfikat będzie nosił nazwę „Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom 2014” i będzie ważny rok od dnia otrzymania.
 2. 2.Niezwłocznie po ustaleniu przez Koalicję wytycznych dla Gmin Przyjaznych Seniorom gminy z ww. certyfikatem otrzymają z biura Kongresu wytyczne do wglądu i zaopiniowania, by mogły pracować nad ich wdrożeniem.
 3. 3.W latach następnych certyfikat otrzymują gminy, które spełniły przynajmniej trzy wytyczne z listy ustalonej przez Koalicję na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom, o których mowa w punktach III i IV.
 4. 4.Przyjmując certyfikat (prócz certyfikatu jednorocznego) gmina deklaruje, że w ciągu trzech lat realizować będzie wszystkie wytyczne dla Gmin Przyjaznych Seniorom ustalone przez Koalicję na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom. Gmina nie powinna zaprzestać stosowania wytycznych.
 5. 5.Certyfikat (wyjątek pkt. 1) ważny jest trzy lata od dnia nadania. Po upływie tego czasu traci ważność.
 6. 6.Koalicja może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ważność certyfikatu o sześć miesięcy.
 7. 7.Jeśli w ciągu trzech lat od nadania certyfikatu gmina wykona wytyczne (wyjątek pkt. 1 i 5), otrzyma statuetkę Gmina Przyjazna Seniorom.
 8. 8.Decyzję, czy gmina zrealizowała wytyczne, podejmuje Koalicja (większość członków), przedstawiciele seniorów z danej gminy (max. 10 osób w wieku 60+) oraz – jeśli takowe w gminie są – przedstawiciele organizacji senioralnych (utw, klubu seniora, koła gospodyń wiejskich itp. po max. 3 osoby z każdej organizacji). Decyzja podejmowana jest większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego Koalicji.
 9. 9.Gmina, która otrzymała statuetkę Gmina Przyjazna Seniorom, może używać logo Gmina Przyjazna Seniorom na swoich materiałach promocyjnych i stronie internetowej gminy po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela biura Kongresu „Obywatel Senior”.
 10. 10.Wyróżnienia otrzymują gminy, które wdrożyły i z powodzeniem prowadzą projekty, działania realizujące wybrane wytyczne z listy ustalonej przez Koalicję na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom, o których mowa w punktach III i IV.

 

 1. III.Wytyczne dla Gmin Przyjaznych Seniorom
 2. 1.Wytyczne dla Gmin Przyjaznych Seniorom ustala Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom.
 3. 2.Wytyczne ustalone są na podstawie wytycznych WHO dla Miast Przyjaznych Seniorom, wniosków z dyskusji w czasie Kongresów Obywatel Senior w WPKiW oraz ankiet przeprowadzonych wśród osób starszych.
 4. 3.Wytyczne mogą być uaktualniane raz w roku, po kolejnych Kongresach Obywatel Senior. Uaktualnienia dokonuje Koalicja.

 

 1. IV.Koalicja
 2. 1.Koalicję na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zawiązują: WPKiW im. Gen. J. Ziętka SA, Fundacja Park Śląski, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 3. 2.Przewodniczącym Koalicji jest przedstawiciel WPKiW im. Gen. J. Ziętka SA.
 4. 3.Koalicja może być rozszerzana. Decyzję o tym podejmują koalicjanci większością głosów.
 5. 4.W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego Koalicji
 6. 5.Koalicjanci (przedstawiciele organizacji) spotykają się w ustalonych przez siebie terminach przynajmniej dwa razy w roku.
 7. 6.Członkowie Koalicji za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
 8. 7.Koalicja obraduje na posiedzeniach, które mają charakter niejawny.
 9. 8.Posiedzenia Koalicji zwołuje biuro Kongresu.
 10. 9.Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność połowy członków Koalicji.
 11. 10.Posiedzenia Koalicji są protokołowane, protokoły znajdują się do wglądu zainteresowanych członków Koalicji w biurze Kongresu.
 12. 11.Koalicja pracuje w oparciu o niniejszy regulamin. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają jej zgody.
 13. 12.Obsługę administracyjno-techniczną Koalicji zapewnia biuro Kongresu.

 

 1. V.Zgłaszanie kandydatów
 2. 1.Kandydatów do wyróżnienia, certyfikatu dla Gmin Przyjaznych Seniorów mogą zgłaszać same jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje/instytucje działające na rzecz seniorów i sami seniorzy.
 3. 2.Zgłprzyjmowane są w biurze Kongresu Obywatel Senior w Parku Śląskim (WPKiW) mailem lub pocztą konwencjonalną.
 4. 3.Zgłoszenia powinny zawierać nazwę gminy – kandydata do wyróżnienia lub kandydata do certyfikatu oraz (w drugim przypadku) opis trzech dobrych praktyk w znacznym stopniu wpływających na poprawę jakości życia starszych mieszkańców gminy.
 5. 4.Dobre praktyki powinny być opisane zgodnie z wytycznymi (załącznik 1) oraz pokazane na prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (ok. 10 slajdów) stanowiącej syntezę opisanych dobrych praktyk.
 6. 5.Kompletna dokumentacja powinna trafić do biura Kongresu najpóźniej dwa tygodnie przed Kongresem Obywatel Senior.
 7. 6.Decyzję o przyznaniu wyróżnienia, bądź certyfikatu podejmuje – na podstawie przesłanych materiałów – Koalicja.
 8. 7.Opisy dobrych praktyk wraz z prezentacją trafiają na stronę internetową www.obywatelsenior.pl.
 9. 8.Decyzję o tym, która gmina otrzyma statuetkę, przed każdym Kongresem Obywatel Senior podejmuje Koalicja.
 10. 9.Ostateczna decyzja Koalicji dotycząca listy gmin, które otrzymają certyfikat lub statuetkę, podejmowana jest nie później niż tydzień przed Kongresem Obywatel Senior.

 

 1. VI.Archiwizacja dokumentacji certyfikatu
 2. 1.Dokumentacja dotycząca zgłoszeń gmin – nadesłane do danej edycji wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami (prezentacja multimedialna na płycie) – przechowywana będzie w biurze Kongresu przez trzy lata licząc od dnia wręczenia certyfikatu. Po tym okresie dokumentacja zostanie zniszczona.

 

 1. VII.Postanowienia końcowe
 2. 1.Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie określa koalicja w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
na gĂłrÄ~Y strony wstecz
Copyright © 1995-2011 Park Śląski